تماس با ما

آدرس:

فرودگاه شهید مدنی تبریز، روبروی برج مراقبت، آموزشگاه هوانوردی درنا آسمان تبریز

محل عملیات – فرودگاه شهید مدنی تبریز:

04132605921 – 09144007266 – 09360145511

دفتر مرکزی تهران:

02140443570 – 02140443571

پست الکترونیکی:

info@dornaaseman.com

شبکه های اجتماعی:

Instagram: @parvaz_tabriz

Telegram: @tabrizfly